APROBAT

ADMINISTRATOR

ENESCU PAUL ALEXANDRU

 

CODUL ETIC AL ANGAJAŢILOR

SC AQUALAND DEVA SRL 

FEBRUARIE

-2017-

Cuprins

Cap.1.Considerente generale

 • Scopul Codului Etic
 • Elaborarea Codului Etic
 • Legislaţia aplicabilă Etic

Cap.2. Domeniul de aplicare al Codului Etic

Cap.3 Definirea unor termeni din Codul Etic

Cap.4. Principii generale

Cap.5. Norme de conduit în cadrul S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.

5.1. Norme de conduit ale angajaţilor

5.2. Norme de conduit în relaţia cu clienţii

5.3. Norme de conduit în relaţia cu furnizorii de produse/prestatorii de servicii/lucrări

5.4. Norme de conduit cu organizaţii, autorităţi locale şi central, asociaţii, instituţii mass-media

5.5. Norme de condită în relaţia cu comunitatea

Cap.6. Implementarea codului etic

Cap.7. Răspunderi şi sancţiuni

Cp.8. Dispoziţii finale

 

INTRODUCERE

 

 • Codul Etic şi Regulile de conduit ale angajaţilor S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. defineşte valorile şi principiile de conduit care trebuie aplicate în relaţiile cu clienţii, partenerii, colegii, cetăţenii, etc. În acelaţi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării angajaţilor S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.
 • Principiile detaliate în cadrul acestui Cod Etic nu sunt exhaustive, însă, asociate cu simţul răspunderii faţă de parteneri şi cetăţeni, acestea stabilesc reguli esenţiale de comportament şi de etică aplicabilă întregului personal al societăţii, precum şi a cetăţenilor şi partenerilor firmei.
 • Aceste reguli nu se substitute in niciun caz legilor şi reglementărilor aplicabile în domeniul instituţiilor publice.
 • Acest cod etic este aprobat de către administratorul societăţii şi va fi comunicat personal fiecărui angajat al  unităţii.Acest text va fi înmânat fiecărui salariat nou şi poate fi consultat atât la afişier cât şi pe site-ul societăţii.
 • Fiecare salariat trebuie să respecte Codul Etic.

 

 MISIUNE, VIZIUNE ŞI VALORI COMUNE

 

Misiunea S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. este ca prin serviciile  pe care le prestăm  să aducem plusvaloare pentru clienţii noştri şi pentru companie,  oferind   clienților servicii de calitate  care să le asigure acestora confortul şi siguranţa la preţuri competitive, consolidarea unui operator puternic și renumit pentru calitatea serviciilor furnizate precum şi edificarea unei companii cu experiență regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă pe piața serviciilor de profil din țară.

Prin îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate, prin flexibilitate şi perfecţionarea profesională continuă a  angajaţilor, ne concentrăm toate eforturile spre identificarea nevoilor clienţilor, şi mai mult decât atât, pe anticiparea şi rezolvarea cerințelor acestora.

Viziunea  S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. este de a realiza aceste servicii la nivel local  cât şi regional, prin îndeplinirea cerinţelor individuale de acces la serviciile noastre, în condiţiile de înaltă calitate şi promptitudine folosind personal calificat şi dedicat profesiei.

Valorile comune S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.

Valorile asumate la nivelul structurilor S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. :

 • Progres prin calitate şi competenţa – Printr-o dezvoltare continuă a practicilor de afaceri, S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. aspiră la performanţe excepţionale şi doreşte să se poziţioneze în mod durabil şi pe termen lung, pe poziţia ofertantului lider, în domeniul său de activitate.
 • Angajament şi grijă faţă de clienţi –
 • Responsabilitate faţă de comunitate –
 • Grija pentru trecut şi respect pentru tradiţii –
 • Afaceri profitabile şi transparente-

Cap.1. Considerente generale

 • Scopul Codului Etic
 • Scopul Codului Etic îl constituie promovarea unei conduite etice care să conducă la îndeplinirea misiunii C. AQUALAND DEVA S.R.L. de a oferi  clienților servicii de calitate  care să le asigure acestora confortul şi siguranţa la preţuri competitive, consolidarea unui operator puternic și renumit pentru calitatea serviciilor furnizate, edificarea unei companii cu experiență regională, viabilă economic, rentabilă financiar, competitivă pe piața serviciilor de profil din țară precum şi realizarea obiectivelor propuse şi asumate prin statutul societăţii.
 • Prezentul Cod Etic defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională, pe care angajaţii şi colaboratorii C. AQUALAND DEVA S.R.L trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul societăţii, în concordanţă cu valorile şi obiectivele societăţii.
 • Codul Etic al angajaţilor S.C. AQUALAND DEVA S.R.L transpune în practică o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul lor.

Acesta descrie o serie de reguli specifice, care stabilesc cerinţele minime acceptabile de comportament pentru orice angajat al societăţii.

 • Codul Etic al angajaţilor S.C. AQUALAND DEVA S.R.L cuprinde valorile care au fost şi vor continua să fie viabile pentru succesul viitor al societăţii.

Orice încălcare a acestor reguli va afecta nu numai drepturile şi aşteptările beneficiarilor, dar se va răsfrânge negativ asupra reputaţiei societăţii şi a salariaţilor acesteia. Abaterile sunt pasibile de măsuri disciplinare, conform reglementărilor legale.

 • Elaborarea Codului Etic
 • Codul Etic al angajaţilor S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. este elaborat şi actualizat de Comisia de elaborare a Codului Etic denumită Comisie, constituită prin decizie a Administratorului.
 • La baza elaborării prezentului cod etic, s-a ţinut cont de toate categoriile de personal din cadrul C. AQUALAND DEVA S.R.L, inscusiv pentru acele profesii care au coduri de conduită specific  ( salariaţi care acordă viză de control financiar preventiv, consilieri juridici, auditori publici interni etc.).
 • Legislaţia aplicabilă Etic

– Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;

 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 252/2004 – pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;
 • Legea 514/2003– privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic şi Statutul profesiei de consilier;
 • OG nr. 119/1999 – privind controlul intern şi controlul financiar cu modificarile şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 11/1991, privind combaterea concurenţei neloiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
 • Legea 53/2003 – Codul muncii;
 • Regulamentul Intern al S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.;
 • ROF şi Contractul Colectiv de Muncă, în vigoare.

Cap.2. Domeniul de aplicare al Codului etic

 • Se aplică în mod obligatoriu managementului şi tuturor angajaţilor, de la toate nivelele ierarhice din structura organizatorică a S.C. AQUALAND DEVA S.R.L., cât şi personalului detaşat sau delegat în cadrul societăţii.
 • Fiecare angajat din cadrul S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. trebuie să cunoască , să-şi însuşească şi să acţioneze în conformitate cu prevederile acestui Cod Etic.

Cap.3. Definirea unor temeni din Codul Etic

 • conflictul de interese – Situaţia în care un angajat al S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. are un interes personal, direct sau indirect, ce contravine interesului societăţii, astfel încât afectează obiectivitatea şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute.
 • interes personal – Orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care au acces, ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu;
 • abatere disciplinară – Orice faptă săvârşită , cu vinovăţie, în legătură cu activitatea desfăşurată constând în acţiune sau inacţiune, prin care s-au încălcat prevederile legale şi orice alte reglementări sau dispoziţii interne emise de conducerea S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.
 • clauza de confidenţialitate – Angajaţii şi angajatorul convin, ca pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia să nu transmită date sau informaţii de care au luat la cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă.
 • concurenţa neloială – constă în orice act sau fapt contrar uzanţelor cinstite în activitatea industrială şi de comercializare a produselor, de execuţie a lucrărilor, precum şi de efectuare a prestaţiilor de servicii.
 • funcţie – activitatea pe care o prestează angajaţii în mod regulat şi organizat în înstituţie, în schimbul unui salariu şi care însumează un set de drepturi şi obligaţii ce decurg din calitatea de angajat.
 • Interes public– acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţie şi autorităţile publice a drepturilor , libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia intenă şi tratatele internaţionale la care România este parte.
 • informaţie cu privire la date personale – orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă.

Cap.4. Principii fundamentale – morale şi profesionale

PRINCIPII MORALE

Integritatea – angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. formează un colectiv cu o conduită corectă şi onestă.

Loialitatea – angajaţii în S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. sunt devotaţi societăţii şi clienţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate, atât în nume personal cât şi în numele acesteia.

Responsabilitatea – angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. îşi respectă obligaţiile şi îşi asumă răspunderea pentru propriile acţiuni.

Respectul legii – angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L respectă Constituţia şi prevederile legale.

PRINCIPII PROFESIONALE

Competenţa profesionalăangajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. au obligaţia să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu la cele mai înalte standarde, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite.

Confidenţialitate – angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. sunt obligaţi să respecte clauza de confidenţialitate în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele despre care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor.

Obiectivitateangajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. sunt imparţiali şi nu permit ca raţionamentul profesional să fie influienţat de prejudecăţi, conflicte de interese sau alte influenţe nedorite care să intervină în raţionamentul profesional.

Transparenţă angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. se află într-un dialog deschis şi constructiv, cu toate părţile interesate, dialog bazat pe respect şi profesionalism.

Respectul faţă de tradiţie –  angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. cred în continuitatea valorilor dobândite în cei peste trei ani de activitate a organizaţiei.

Spirit de echipă –  angajaţii societăţii comunică, conlucrează şi reuşesc împreună.

Cap.5. Norme de conduită  în cadrul S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.

5.1. Norme de conduită ale angajaţilor

5.1.1. Norme de conduită morală şi profesională a angajaţilor

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii S.C AQUALAND DEVA S.R.L. sunt obligaţi :

 • să respecte Constituţia, legile ţării, alte reglementări legale aplicabile, codurile specific de conduit prevăzute de legislaţie , Regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii, Regulamentul intern , procedurile interne ale societăţii şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;
 • să acţioneze în limitele prevăzute de lege, ceea ce presupune cunoaşterea acesteia. Prin urmare, angajaţii trebuie să cunoască şi să aplice normele în vigoare, prevederile legislative şi să ştie dacă situaţiile întâmpinate în activitatea lor sunt reglementate de vreun act juridic în vigoare.
 • să respecte şi să aplice principiile prezentului Cod Etic;
 • să respecte dispoziţiile interne;
 • să acţioneze întotdeauna astfel încât să nu fie afectată imaginea S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.;
 • să se comporte într-un mod civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonaţii cât şi cu clienţii societăţii, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil;
 • să aibă o ţinută vestimentară decentă şi adecvată;
 • să promoveze în cadrul serviciului relaţii bazate pe responsabilitate, respect reciproc, colaborare şi sprijin profesional;
 • să evite situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/ sau manifestarea concurenţei neloiale;
 • să nu facă discriminări şi /sau să nu acorde privilegii;
 • să nu accepte favoruri, cadouri sau alte beneficii;
 • să nu se angajeze în afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, direct ori indirect, prin care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită şi cu conştiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;
 • să nu folosească atribuţiile funcţiei deţinute în alte scopuri decât cele care privesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • să nu se lase influienţaţi de interesele personale şi nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
 • să sesizeze conducătorului ierarhic cazurile în care li se cere să acţioneze contrar prezentului Cod Etic sau dispoziţiilor legale în vigoare;
 • să sesizeze faptele ilicite de care au luat cunoştinţă în exerciţiul funcţiei.
 • să aibă un comportament profesionist, precum şi să asigure , în condiţiile legii, transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei publice.
 • în relaţiile din cadrul societăţii, cu autoritatea publică precum şi cu persoanele fizice sau juridice , angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate.
 • au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice /societăţii unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care întră în legătură în exercitarea funcţiei deţinute, prin :
 • întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea unor aspect ale vieţii private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

5.1.2. Responsabilitatea conducerii societăţii

 • Conducerea S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. trebuie să respecte valorile şi politicile companiei şi să coordoneze activitatea societăţii în conformitate cu acestea.
 • Managerii trebuie să fie model de comportament etic şi să promoveze un climat organizational în care valorile, politicile şi standardele de etică ale companiei să fie cunoscute şi respectate.
 • În cadrul societăţii, canalele de comunicare sunt deschise atât dinspre management către angajaţi cât şi dinspre angajaţi către management, comunicarea fiind bazată pe încredere şi respect reciproc între angajaţii societăţii de la toate nivelurile ierarhice.

5.1.3. Practici privind angajarea şi angajaţii

 • C. AQUALAND DEVA S.R.L respectă legislaţia muncii, utilizează practici corecte la angajare, încluzând şi interzicerea oricăror forme de discriminare de orice fel.
 • Societatea oferă un tratament corect tuturor angajaţilor săi şi asigură acestora suport pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale.
 • C. AQUALAND DEVA S.R.L asigură un mediu propice lucrului în echipă şi promovează valorile.
 • Deciziile cu privire la angajare şi promovare se iau exclusiv în avantajul societăţii, pe baza pregătirii profesionale, realizărilor, conduitei individuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Societatea respectă confidenţialitatea datelor personale ale angajaţilor şi cele ale salariilor acestora. Este interzisă dezvăluirea datelor referitoare la angajaţi către persoane care nu au nevoie de acestea pentru derularea activităţii profesionale , sau unor instituţii care nu au autorizarea necesară, fără consimţământul acestora.
 • Angajaţii societăţii nu pot fi obligaţi să încalce legea, valorile, politiicile firmei sau prezentul Cod Etic.

5.1.4. Confidenţialitatea informaţiilor

 • Angajaţii trebuie să respecte confidenţialitatea informaţiilor dobândite în timpul activităţilor profesionale şi să nu le divulge în interes personal, direct sau indirect unei terţe persoane. Aceste informaţii sunt proprietatea C. AQUALAND DEVA S.R.L şi nu pot fi divulgate persoanelor din afara societăţii.
 • Obligaţia respectării confidenţialităţii se menţine chiar şi după încheierea relaţiei profesionale.
 • Se interzice folosirea de către angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. a informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii ori în detrimentul obiectivelor legitime şi etice ale organizaţiei.
 • Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii, disciplinar, patrimonial sau penal, după caz.

5.1.5. Protejarea bunurilor  S.C. AQUALAND DEVA S.R.L

 • Angajaţii au obligaţia să protejeze activele şi resursele S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. şi să prevină deteliorarea, vandalizarea sau utilizarea incorectă şi/sau neautorizată a acestora.
 • Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea societăţii, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior.
 • La încetarea contractului individual de muncă, angajaţii au obligaţia de a returna ceea ce aparţine de drept societăţii şi în primul rând decumentele ( inclusiv în format electronic) care reprezintă informaţii cu caracter confidential sau asupra cărora societatea are drept de proprietate intelectuală.
 • Proprietatea intelectuală a societăţii va fi protejată de către angajaţii care o utilizeză.

5.1.6. Conflictul de interese

Angajaţii societăţii trebuie să respecte politica privind “ conflictul de interese “ şi anume:

 • trebuie să evite orice situaţie care implică sau poate genera antagonisme între interesele societăţii şi propriile interese respectând totodată, prevederile legale şi procedurile interne referitoare la conflictul de interese;
 • trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activităţi, asocieri sau investiţii care influenţează sau pot influenţa deciziile individuale ale oricărui angajat, atunci când acesta acţionează în interesul S.C. AQUALAND DEVA S.R.L;
 • orice posibil conflict de interese trebuie declarat;

În cazul în care un angajat este implicat într-un conflict de interese, conducerea S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. trebuie să analizeze şi să soluţioneze situaţia împreună cu asociatul unic.

5.1.7. Rezolvarea divergenţelor între angajaţi

 

 • Atunci cînd există o divergenţă de opinii, o disensiune între doi sau mai multi angajaţi ai societăţii, pentru a nu degenera situaţia într-un conflict este indicat ca persoanele respective să dea dovadă de maturitate, să discute deschis, să analizeze problema, să-i determine cauzele şi să găsească împreună o modalitate de soluţionare a acesteia în interesul societăţii.
 • În cazul în care persoanele implicate nu găsesc o cale amiabilă de rezolvare, sau doresc o opinie imparţială cu privire la respectiva problemă se vor adresa persoanei care consiliază etic angajaţii societăţii. Este bine ca orice problemă apărută în relaţiile de serviciu între angajaţi să fie analizată şi rezolvată cu calm şi seriozitate, în scopul prevenirii situaţiilor tensionate la locul de muncă.
 • În soluţionarea problemelor, trebuie avută în vedere o atitudine deschisă, matură.
 • Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică sau verbală.

5.2. Norme de conduit în relaţia cu clienţii

S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. îşi bazează relaţiile cu clienţii pe practici legale, eficiente şi corecte, construind relaţii pe termen lung cu clienţii, demonstrând valoarea şi integritatea.

Angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. trebuie :

 • Să cunoască foarte bine serviciile pe care societatea le oferă şi în mod special avantajele şi beneficiile relevante pentru fiecare client;
 • Să actioneze în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale legislaţiei în vigoare în relaţiile cu clienţii şi să nu încerce să obţină avantaje personale prin utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţă;
 • Să promoveze valorile şi principiile etice ale S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. în relaţiile cu clienţii, invocând ori de câte ori este nevioe, prevederile Codului Etic şi standardele profesionale ale societăţii;
 • Să nu trateze clienţii în mod preferenţial, favorizându-i pe unii în detrimentul celorlalţi, pe criterii de prietenie, simpatie, etc;
 • Să acorde tratament egal tuturor clienţilor şi să respecte regulile cu stricteţe.

5.2.1. Legalitate

 • C. AQUALAND DEVA S.R.L., în relaţia cu clienţii, îşi desfăşoară activitatea cu respectarea legilor, a actelor normative şi de reglementare din ţara noastră, precum şi a celor din ţările în care acţionează;
 • Angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte reglementările din domeniul de activitate, regulamentele interne şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

5.2.2. Asigurarea imparţialităţii şi nediscriminării

 • C. AQUALAND DEVA S.R.L. respectă şi garantează tratamentul egal şi nediscriminatoriu în relaţia cu clienţii săi.
 • Angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. abordează o atitudine obiectivă în raport cu problemele de interes ale clienţilor săi.
 • În exercitarea funcţiei, angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura transparenţa, imparţialitatea şi eficacitatea necesare pentru a câştiga şi a menţine încrederea clienţilor săi.

5.2.3. Competenţa şi responsabilitatea profesională a angajaţilor S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.

Angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.:

 • Asigură un serviciu de calitate clienţilor prin participarea activă la fundamentarea şi luarea deciziilor precum şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării obiectivelor societăţii ;
 • Menţin un climat de încredere şi respect reciproc în relaţia cu clienţii şi cu toţi partenerii de dialog ai societăţii;
 • Se instruiesc, în mod constant, astfel încât să pună în aplicare metode noi, mai bune, realizând schimburi de informaţii şi idei într-un mod efficient în relaţia cu clienţii.

5.2.4. Conduita şi comunicarea angajaţilor în relaţia cu clienţii

Angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.:

 • Abordează clienţii cu sinceritate;
 • Sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, corectitudine şi amabilitate în relaţia cu clienţii;
 • Sunt empatici la nevoile reale ale clientului şi oferă soluţii competitive atât pentru nevoile prezente, cât şi pentru cele viitoare.

S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. face publice informațiile generale de care clientul are nevoie prin intermediul website-ului societății.

5.2.5. Confidențialitatea

 • C.AQUALAND DEVA S.R.L garantează confidențialitatea informaților de care dispune,iar prelucrarea acestora se realizează prin metode care asigură transparența maximă pentru parțile interesate și care nu permit accesul terților.
 • Angajații nu au voie să folosească și să răspândească informații confidențiale ,în orice scop care nu are legatură cu realizarea activitaților profesionale.
 • Nu se vor transmite datele clienților către terțe părți,cu excepțiile prevăzute de lege.

5.2.6 Respectarea calității

 • Serviciile și produsele oferite clienţilor vor fi întotdeauna de calitate.
 • Angajații S.C AQUALAND DEVA S.R.L monitorizează permanent respectarea nivelurilor de calitate prestabilite,percepția clienților cu privire la calitate precum și gradul de satisfacere a nevoilor acestora în raport cu serviciile prestate.

5.3 Norme de conduită în relația cu furnizorii de produse / prestatorii de servicii / lucrări

S.C AQUALAND DEVA S.R.L , prin angajații săi ,promovează concurența deschisă și cinstită ,cu derularea de relații contractuale în mod onest și legal.

In relația cu furnizorii de produse/prestatorii de servicii/lucrări,angajații S.C AQUALAND DEVA S.R.L sunt obligați :

 • Să dea dovadă de politețe și comportament adecvat ;
 • Să asigure egalitatea de tratament și să nu facă discriminare pe criterii de naționalitate,sex,origine,rasă,etnie,handicap,varstă,religie sau convingeri politice ;
 • Să dea dovadă de seriozitate,profesionalism și respect față de persoanele cu care intră în relații de serviciu ;
 • Să dea dovadă de operativitate in exercitarea atribuțiilor de serviciu.

5.4 Norme de conduit  în relația cu organizații,autorități ,asociații,instituții mass-media etc

 • Norme de conduită în relația cu autorități
 • C AQUALAND DEVA S.R.L prin angajații săi asigură relații de colaborare cu autoritățile locale,centrale precum și cu alte entități ,pe principii de corectitudine și transparență care nu compromit independența și obiectivele economice ale societății și respectă principiile de comportament și valorile acestui Cod Etic .
 • În relaţiile cu autorităţile ,angajaţii S.C AQUALAND DEVA S.R.L vor refuza orice solicitări de intervenţii sau sugestii de intermediere care ar putea afecta desfaşurarea legală a unor activităţi din cadrul societăţii,inclusiv pe cele făcute prin oferirea în schimb de avantaje necuvenite.
 • Gesturile de curtoazie se pot concretiza prin oferirea de cadouri cu valoare simbolică , potrivit uzanţelor.
 • Salariaţii S.C AQUALAND DEVA S. R.L nu solicită si nu accepta cadouri ,servicii, favoruri , invitaţii sau orice alt avantaj , care le sunt destinate personal , familial , părinţilor , prietenilor , etc , care le pot influenţa impartialitatea în exercitarea funcţiei deţinute.
 • Pot fi acceptate darurile cu valoare simbolică primite ca materiale de prezentare , oferite pe timpul întalnirilor de protocol. Oferirea acestora sau asigurarea de ospitalitate sunt practici întalnite ,de regula ,în relatiile comerciale.

5.4.2 Norme de conduită în relaţia cu instituţii mass media

 • Societatea recunoaşte rolul fundamental al mijloacelor de informare şi realizează o comunicare transparentă către public ,prin toate mediile de comunicare. În raport cu o societate civilă , angajaţii S.C AQUALAND DEVA S.R.L acţionează în baza principiilor transparenţei ,respectului ,precum si a grijii pentru imaginea companiei.
 • Angajaţii S.C AQUALAND DEVA S.R.L. acţionează cu promptitudine , într-o manieră completă si fară discriminare,nevoilor de informare corectă a publicului , cât şi solicitărilor de informaţii cu caracter public. Relaţia pe care S.C AQUALAND DEVA S.R.L o realizează cu mass media beneficiază de respectarea reciprocă a rolului si obligaţiilor părtiilor precum şi a exigenţelor de confidenţialitate comercială.
 • Solicitările de orice fel primite la adresa S.C AQUALAND DEVA S.R.L , din partea reprezentanţilor mass-media , sau din afara societăţii se redirecţionează către compartimentul marketing al C AQUALAND DEVA S.R.L . Persoana abilitată să discute cu reprezentanţii mass-media este administratorul lsocietăţii sau specialiştii desemnaţi de către acesta.
 • Informaţiile oferite de societate sunt explicite, exacte, transparente şi complete din punct de vedere al conţinutului, astfel încât să permită celor cărora le sunt adreste luarea unor decizii în deplină cunoştinţă.
 • Informaţiile de interes public cu caracter general se regăsesc pe site-ul aqualanddeva.ro.

5.4.3 Norme de conduită în relaţia cu organizaţii politice

 • Angajaţilor S.C AQUALAND DEVA S.R.L. nu le este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formaţiuni politice legal constituite, în condiţiile în care preocupările lor politice nu afectează performanţa profesională şi nu se face propagandă la locul de mună.
 • Norme de conduită în cadrul relaţiilor internaţionale
 • Angajaţii care reprezintă S.C AQUALAND DEVA S.R.L. în cadrul unor organizaţii internaţionale, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă ţării şi firmei în care activează.
 • În deplasările în afara ţării, angajaţii S.C AQUALAND DEVA S.R.L. sunt obligaţi să aibă o conduită adecvată regulilor de protocol şi să respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.
 • Norme de conduită în relaţia cu comunitatea
 • Strategia S.C AQUALAND DEVA S.R.L. se bazează pe realizarea de investiţii şi activităţi care sunt în conformitate cu principiile de dezvoltare durabilă.
 • Angajaţii S.C AQUALAND DEVA S.R.L. respectă reglementările legale în vigoare, sunt conştienţi de rersponsabilitatea lor faţă de mediu şi participă la realizarea performanţelor de mediu cât şi a dezvoltării durabile.
 • C AQUALAND DEVA S.R.L. este preocupată de educarea, conştientizarea, instruirea şi motivarea angajaţilor pentru crearea culturii organizaţionale de mediu.
 • C AQUALAND DEVA S.R.L prin reprezentanţii săi, promovează un dialog deschis şi continuu cu clienţii, autorităţile publice, riveranii, organizaţiile nonguvernamentale şi alte părţi interesate de probleme generale de mediu.

Cap.6. Implementarea Codului Etic

 • Prevederile prezentului Cod Etic se aduc la cunoştinţa angajaţilor, în mod formalizat după cum urmează;
 • pentru angajaţii existenţi în statul de funcţii al societăţii, de către conducătorii ierarhici, la data intrării în vigoare a acestuia.
 • Pentru noii angajaţi, de către compartimentul resurse umane, cu atribuţii în acest sens, înainte ca aceştia să înceapă activitatea.
 • Orice modificare care intervine în conţinutul Codului Etic este supusă procedurii de informare a salariaţilor aşa cum s-a precizat la punctul 6.1.
 • Codul Etic poate fi accesat şi pe site-ul societăţii-www.aqualanddeva.ro.

Cap.7. Răspunderi şi sancţiuni

 • Nerespectarea Codului Etic este considerate un act de indisciplină şi sancţionată în baza prevederiilor legale şi reglementărilor interne, în vigoare. Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor, în condiţiile legii.
 • În cazul în care există sesizări din interiorul sau din exteriorul societăţii cu privire la încălcarea prevederilor prezentului Cod Etic de către angajaţi, vor fi efectuate cercetări administrative, conform legislaţiei în vigoare, de către Comisia de disciplină.
 • Organele cu atribuţii disciplinare au competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de conduită şi de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare , în condiţiile legii.
 • Angajaţii nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu bună- credinţă a organelor cu atribuţii disciplinare competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită.
 • În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, vor fi sesizate organelle de urmărire penală competente, în condiţiile legii;
 • Angajaţii răspund potrivit legii în cazurile în care, prin faptele săvărşite cu încălcarea normelor de conduită profesională, creeza prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
 • Răspunderea materială a angajatului S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. se stabileşte potrivit prevederilor legale în vigoare.
 • Cazurile de conduită inadecvată şi măsurile adoptate vor fi popularizate în rândul angajaţilor, cu păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii persoanelor implicate.

Cap.8. Dispoziţii finale

 • Respectarea dispoziţiilor prezentului Cod Etic este o condiţie obligatorie pentru toţi angajaţii S.C. AQUALAND DEVA S.R.L. , inclusiv pentru personalul delegate sau detaşat în cadrul societăţii.
 • Prezentul Codul Etic intră în vigoare de la data aprobării de către Administratorul S.C. AQUALAND DEVA S.R.L.
 • Dispoziţiile prezentului Cod Etic se completează cu prevederile aplicabile din actele normative în vigoare.

Director resurse umane

CAZACU MARIA